Stämma

Föreningsstämma 2019

Protokoll

Årstämma

Hulta samfällighetsförening

3 mars 2019

 

 1. Mötets öppnande

– Carl Stintzing öppnade mötet.

 

 1. Val av ordförande för stämman

– Carl Stintzing utsågs till ordförande.

 

 1. Val av sekreterare för stämman

– Marcus Wennergren utsågs till sekreterare.

 

 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

– Andreas Thyr & Erland Bertolino utsågs till justeringsmän.

 

 1. Framläggande av årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelse

– Ordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen.

– Diskussion gällande arbete med vattenskadan på Hultavägen.

– Då föreningen stod för kostnaden ska argument och resonemang kring ärendet dokumenteras.

 

 1. Revisorernas berättelse

– Inga anmärkningar från revisorerna.

– Styrelsen föreslås ansvarsfrihet.

 

 1. Godkännande av resultat- o. balansräkning, samt disposition av årets resultat

– Stämman godkänner resultat- balansräkning och årets resultat.

 

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

– Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året.

 

 1. Motion och omröstning angående arvoden

– Ordföranden läste upp motionen gällande arvoden; Max arvode att fördelas fritt; 45 000 kr + arbetsgivaravgifter + sociala avgifter.

– Ordföranden läste upp styrelsens förslag, i stort sett detsamma, men där skrivningen Vi föreslår också att arvoden inte betalas till funktionärer utanför styrelsen, såsom revisorer eller valberedning. Dessa bör vara helt fristående och betraktas som hedersuppdrag tagits bort.

– Arbetsgruppens förslag klubbades efter rösträkning 8 mot 4

 

10 Omröstning angående deposition vid nybyggnation

– Skrivning i vägregler gällande deposition vid nybyggnation ändras. 10 000 kr betalas endast in om byggherren vet med sig att transporter kommer överstiga regler för BK2 Väg. Krav på inspektion kvarstår.

– Länk till transportstyrelsen gällande regler för BK2-vägar mm läggs upp på hemsidan.

 

 1. Styrelsens förslag till utgifts- o. inkomstbudget samt förfallodatum för årsavgift.

– Förfallodatum för medlemsavgift sätts till 31/5.

– Budgeten godkändes av stämmans deltagare.

– Styrelsen ser över möjligheten att skicka faktura via mail

– Styrelsen ser över möjlighet att samla in fler mailadresser via hemsidan.

 

 1. Val av ledamöter och ersättare till styrelsen

– Peter Gaestadius valdes till ordförande för Hulta Samfällighetsförening.

– Anette Eliesersson utsågs till ledamot

– Mats Gillqvist utsågs till ledamot

– Johanna Östling utsågs till ledamot

– Sofia Tunerstedt utsågs till suppleant

– Patrik Johansson utsågs till suppleant

– Carl Stintzing utsågs till ledamot

– Annica Andreasson utsågs till ledamot

– Åke Thim sitter kvar som ledamot/vägansvarig

 

 1. Val revisorer och revisorssuppleang

– Sittande revisor och revisorssuppleang, Lars Jakobsson och Michael Kaul får förnyat förtroende.

 

 1. Val av valberedning

– Sittande valberedning Erland Bertolino, Lotta Lindhe får förlängt uppdrag. Eventuellt ansluter Thomas Andersson.

 

 1. Övriga frågor

– Inga övriga frågor framkom under mötet

 

 1. Mötets avslutande

– Ordföranden avslutade mötet.

 

 

……………….………….                          ……………………………

Carl Stintzing                                           Marcus Wennergren

Ordförande                                               Sekreterare

 

 

 

…………………………                            …..…………………………

Erland Bertolino                                      Andreas Thyr

Justeringsman                                          Justeringsman

 

Föreningsstämma 2017

Hulta Samfällighetsförening
Protokoll för ordinarie föreningsstämma
2017-06-13, kl 19 00
Åsa Idrottsgård

 1. Mötets öppnande

Fredrik Fransson välkomnade och öppnade mötet.

 1. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Fredrik Fransson

 1. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Erland Bertolino

 1. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Ingmarie Gaestadius och Annette Eliesersson

 1. Framläggande av årsredovisningen

Kassör Annica Andreasson föredrog föreningens årsredovisning och redogjorde för styrelsens ekonomi.

Bilaga 1 Årsrapport (finns att tillgå hos ordförande och sekreterare.)

 1. Revisorernas berättelse

Revisor Michael Kaul läste upp revisorernas berättelse där det framkom att ekonomin var bokförd i god ordning.

Revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

Bilaga 2 Revisionsberättelse

 1. Godkännande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat

Stämman godkände styrelsens årsredovisning samt fastställde balans- och resultaträkning.

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 1. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Styrelsen har framställt en motion innehållande stadgeändringar. Medlemmarna vill behandla motionen punkt för punkt.

1 § 5 Styrelsen säte/ sammansättning. Stämman anser att det bör vara ”styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter”. . Mening två som börjar med ”Om ordförande inte är delägare..” utelämnas

2 § 10 Revision. Stämman anser att vi skall ha minst en ordinarie revisorer och minst en revisorssuppleant.

3 § 11 Räkenskapsperiod. Stämman bifaller den delen samt påminner om att vi måste ändra § 13. Mom 1. ”Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under mars månad.”

4 § 14 Kallelse till stämma, andra meddelanden. Stämman bifaller

5 § 15 ”skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad”

6 § 17 Fördelning Bifalles

Stämman biföll motionen rörande stadgeändringar.

En motion från revisorerna angående styrelsearvoden har inkommit till stämman. Bilaga 4

Peter Gaestadius föreslog en arbetsgrupp som bereder en motion om styrelsearvoden och avgifter för kommande år. På så vis skulle ett beslut om arvoden kunna presenteras innan årsskiftet. Arbetsgruppen tas upp under övriga frågor.

Stämman avslår motionen för att kunna bereda frågan närmare.

 1. Ersättning till styrelsen

Stämman godkänner arvodet enligt förslag

 1. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget samt underhållsplan

Budgeten föredrogs av kassören och godkändes av stämman, se bilaga 3 (finns att tillgå hos ordförande och sekreterare).

 1. Val av styrelseledamöter och ersättare.

Enligt stadgarna skall valberedningen ta fram ett förslag på nyval för att ersätta avgående ledamöter:

 • En ordförande på två år
 • Tre ledamöter på två år
 • Två suppleanter på två år

Normalt väljs alla på två år, men det kan vara på ett år för den som begär det.

Fördelning av uppgifter sköter styrelsen vid ett konstituerande möte bestämmer kommande styrelse själva vid konstituerande möte.

Till styrelseledamöter valdes:

Annika Andreasson, två år
Frida Carlsson (sittande)
Kalle Stinzing, två år som ordförande
Ragnar Averius (sittande)
Marcus Wennergren, två år
Thony Lindström (sittande)
Henrik Waldorf, två år (sittande)
Sofia Thunerstedt, två år

 

Till suppleanter valdes:

Therese Young
Fredrik Fransson
Christina Johansson

 1. Val av två revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde revisorerna Lars Jacobsson och Michael Kaul för 1år.
Som revisorssuppleanter valdes Eva Lundström för 1 år.
Tidigare har det varit 2 revisorssuppleanter, men vid dagen för stämman fanns det bara en suppleant. Önskar revisorerna att det ska finnas två suppleanter så kan dom ta kontakt med styrelsen.

 1. Val av valberedning

Stämman valde Erland Bertolino, Eva Lindbom och Lotta Lindhe till valberedning för kommande år.

Förtydligande av valberedningen uppgift:

Valberedningens förslag ska skrivas ner av valberedningen och skickas med underlaget till stämman som går ut några veckor före själva stämman. Stämman väljer sedan ledamöter. Det räcker med en kandidat per post.

Inför nästa stämma är det omval av:

3 st Styrelseledamöter
1 st suppleanter
2 st revisorer
3 st valberedningsposter

 1. Övriga frågor

Uppmaning till alla medlemmar att anmäla sitt intresse att arbeta med styrelsen.
En medlem tar upp att det är många felparkeringar högst upp på Mossvägen. Det finns även växtlighet som skymmer sikten. Styrelsen skall försöka få med information om växtlighet i kommande utskick.

Glaset i anslagstavlan är dåligt och borde bytas.

En medlem tog upp att vi borde maila protokollen. Styrelsen kan börja med det i samband med att en ny hemsida upprättas. Vi bör även bifoga styrelseprotokollen till årsredovisningen när den överlämnas till revisorerna.

Styrelsen tillsätter en grupp som bereder ett förslag om arvoden inför nästa stämma.

 1. Indrivning av obetalda avgifter

Stämman godkänner att vi begär verkställighet av Kronofogden för obetalda avgifter.                                  

 1. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Protokollet finns tillgängligt hos sekreteraren samt på föreningens anslagstavla och föreningens hemsida, www.hultasamfallighet.se .

 1. Mötets avslutande

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Bilagor till protokollet.

 1. Årsredovisning och verksamhetsberättelse
 2. Revisionsberättelse
 3. Budgetförslag
 4. Valberednings förslag

Erland Bertolino                         Fredrik Fransson

Sekreterare                                    ordförande

 

Justeras:

 

Katarina  Tholén                         Annette Elisersson