Vägregler

Hastighet

Hastighetsbegränsningen i området är 30 km/timmen. Respektera detta, det finns många barn i området som inte uppfattar trafiken så bra som vi vuxna! Det är därför vi behövt sätta upp vägbulor och önskemålen är många om fler.

Om en gående blir påkörd av en bil i 50 km/tim motsvarar det ett fritt fall på 10 m. Chansen att överleva är minimal (mindre än 20% överlever).

Om hastigheten istället är 30 km/tim motsvarar det ett fall på 3 m och chansen att överleva är stor (mindre än 20% dör).

Parkering

Generellt råder parkeringsförbud i hela området, förutom vid markerade gästparkeringar eller på din egen fastighet.

Tunga transporter

Vägarna i Hulta-området är inte byggda för tung trafik. Därför är vägarna klassade till ”BK2”, se grundregler hos transportstyrelsen här. Det betyder att man inte får köra på vägen med fordon som är för tunga eller har för högt axeltryck. En normal lastbil som exempelvis levererar en ny kyl hem till dig klarar kraven, så även en sopbil. Däremot är exempelvis en fullastad grusbil för tung. Alla lastbilschaufförer ska känna till dessa regler och vet om deras bilar klarar detta. En skylt finns vid Hultavägens början.

Vid nybyggnation

Om du skall bygga till eller göra något annat på din fastighet som betyder tunga transporter, behöver du alltså ha dispens. Det kan du få från de vägansvariga i styrelsen. Dispens ges generellt om du är medlem i föreningen, om byggherren vet med sig att transporter kommer överstiga regler för BK2 Väg betalas en depositionsavgift på 10.000 kr. Vägen inspekteras ihop med de vägansvariga före och efter de planerade arbetena. Inspektionen är att ni går igenom och fotograferar vägarna före och sedan efteråt dokumenterar eventuella skador som uppstår. Depositionen får du åter efter avdrag för kostnader för eventuella skador.

Växtlighet på din tomt

Du är ansvarig för att växtligheten hos dig medger tillräckligt fri sikt för trafiken, så att olyckor inte inträffar.

När det gäller häckar och annan växtlighet så behöver särskilt du som har en hörntomt eller utfart tänka på att det ska vara fri sikt för trafiken vid korsningar eller mot utfarter. Ett tips är höjden inte bör överstiga 70 cm vid utfarten/korsningen.

Styrelsen ber alla att även klippa gräset, sly, med mera från den egna tomten ända fram till vägen. Du måste inte, men de flesta medlemmar hjälper till med detta.

Ansvar för diken och dräneringsrör

Vatten som kommer från en fastighet genom vanlig avrinning (alltså inte genom grävt dike eller kulvert) ut mot vägen är vägföreningens sak att hantera.

Vägföreningen ansvarar för att diken finns och fungerar vid vägen när detta behövs för att vägen inte ska ta skada eller bli trafikfarlig.

När det finns kulvert istället för dike ansvarar den som lagt kulverten för dess funktion. Detta gäller exempelvis de fastighetsägare som lagt igen diket mellan sin fastighet och vägen för att på så sätt få till en uppfart. Rör eller kulvertar med dagvatten som kommer från en fastighet och mynnar ut mot vägföreningens område ansvarar fastighetsägaren för, så att denna mynnar så att vattnet kan tas emot av dike eller kulvert vid vägen. Finns där inget dike eller kulvert som kan ta emot vattnet får vattnet inte ledas ut på vägen, såvida man inte kommit överens skriftligen med styrelsen om én bra lösning och att detta finns i ett styrelseprotokoll.

Styrelsen rekommenderar att fastighetsägare har en stenkista på sin egen tomt för att hantera sitt dagvatten. Risken är annars att dikena vid mycket regn blir överfulla längre ner i systemet.