Åtgärder 2021

Arbeten som utförts under år 2021

Övre lundborgväg

 • Vändplatsen har skyltats upp och gjorts bredare.
 • T-korsning har gjorts bredare för att större fordon och personbilar inte skall köra sönder vägkanter.
 • Mindre asfalteringsarbeten har gjorts för att minimera större skada på vägen.
 • Rensning av diken och vägkanter har gjorts för att underlätta dagvattenavrinningen.
 • Rör har lagts under vägen för att leda bort dagvatten. Detta arbete är ej klart med anledning av att vattnet ej går önskad väg. Dialog med fastighetsägare pågår om åtgärder.

Lundborgsväg

 • I samband med en stor virkestagning har diket i Lundborgs backe grävts ur för att underlätta dagvattenavrinningen. Diket var dåligt underhållet och till viss del igensatta av trädgårdsavfall. Efter utfört arbete fungerar avrinningen som sig bör.
 • Dikesutgrävning längst större delen av Lundborgsväg.
 • Vändplatsen högst upp i backen är skyltad.
 • Mindre lagningar så som ”limningar” har utförts.
 • Ett nytt dike har grävts och rör har lagts ner under uppfart. Mer arbeten vid Lundborgsväg 16 återstår eftersom en trumma under vägen nu är bekräftad sönder.

  Hjalmarsväg

 • Skärning och omläggning av asfalt som gått sönder på grund av kantkörning. Förstärkt kanter med grus.

Hultavägen

 • P-platserna har målats om.
 • Vägkanterna har skrapats, särskilt arbete har lagts i samband till farthinder.
 • Limningar har gjorts för att minimera större skada på vägen.
 • Rensning av diken och vägkant för att underlätta dagvattenavrinning.
 • Montering av skyltar.

Mossvägen

 • Större omasfaltering för att få ordning på lutning av väg på grund av dagvatten.
 • Utgrävningar av diken och skrapning av vägkanter.
 • Vändplatsen är nu skyltad och två P-platser är gjorda i anslutning till vändplatsen. Platserna möjliggör god parkering för bland annat gäster.
 • Stenar är lagda för att förhindra parkeringar i kurvan.
 • Mindre lagningar eller ”limningar” är gjorda för att minimera större skador.