Styrelsemöte 14 maj 2019

Styrelsemöte

2019-05-14

Protokoll

Närvarande: Peter Gestadius, Anette Eliesersson, Patrik Johansson, Mats Gillqvist, Johanna, Östling, Åke Thim, Carl Stintzing, Sofia Tunerstedt, Annika Andreasson.

Mötesordförande: Peter Gestadius
Mötessekreterare: Carl Stintzing

 

1 Mötet öppnas

2 Justering av föregående protokoll

Styrelsen enas att slutlig justering och underskrift framöver kan göras under nästföljande möte. Protokoll sätts fortfarande upp i glasskåpet veckan efter möte.

3 Arbetsordning för styrelsen, genomgång och anpassning av befintlig

Arbetsordning för styrelsen diskuteras. Befintlig arbetsordning ska gås igenom och anpassas. Ordförande tittar på detta. Detta var en fråga som delvis togs upp på mötet 27 januari: I styrelsens arbetsbeskrivning anges att man ska upprätta en förvaltningsplan för 5 år. Då vägarna är i mycket gott skick och då tidigare 5-årsplan inte följts konstaterar vi att arbetsbeskrivningen bör korrigeras.

4 Ekonomi

Vi har 346718:- i kassan. Vi har fått det kommunala bidraget på 55418:- Vi har varit utsatta för ett bedrägeriförsök vilket polisanmälts. ÅSA IF har tidigare betalt avgift direkt till vägföreningen men hänvisar nu till att kommunen ska betala. Kassören provar att skicka faktura till kommun.

5 Vägar status och planerade åtgärder

Vägansvariga kontrollerar att tidigare bedömningar är aktuella. Fem sandlådor ska bytas. Vi kommer köpa in nya 200-literslådor. Några lådor har fästen eller gångjärn som behöver bytas. Andra har lock som blåser upp och till dem skall införskaffas sprintar eller karbinhakar. Vid vissa lådor behövs slyrensning och någon behöver flyttas. En skylt har stulits och ersatts på Lottavägen inklusive en ny kör-sakta-skylt.

6 Frågor från medlemmar mm

Det har inkommit förfrågan om huruvida vägförening ansvarar alternativt kan vara behjälplig med att leda bort vatten vid Hultavägen 31. Vattnet bokstavligen forsar ut på vägen vid kraftig nederbörd. På ena sidan av vägen finns ett dike. På andra sidan finns inte ett dike. Vägföreningen bör gräva ett dike och om befintlig dränering påträffas kan fastighetsägaren komma att debiteras.[1] Alternativt så löser fastighetsägaren/fastighetsägarna problemet sinsemellan.[2]

Sekreterare ska skapa skriftlig minnesanteckning angående hur vi hanterade ”vattenläckan” mellan fastigheterna på Hultavägen 11 och 13.

7 Övriga frågor

Ordförande föreslår preliminärt en fördelning av arvoden á 10 000 per vägansvariga, 5000 för ordförande, kassör och sekreterare 3000 för vice ordförande och 1000 för ledamöter. Vi diskuterar vidare.

Datum för Hultadagen blir den 24 augusti. Anette Eliesersson och Johanna Östling arrangerar, gärna i sällskap med fler från föreningen.

9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir tisdag 10 september och höstmötet onsdag 18 september 19.00-20.30. Om möjligt hoppas vi på att någon från kommun kan komma och uppdatera oss angående detaljplaner i Åsa.

I samband med diskussion om utskick uppstår en osäkerhet huruvida det kan finnas uppgifter, t.ex. mailuppgifter som är olagliga enligt GDPR. Vi ska granska detta snarast.

En fråga ställs om hastighet och trottoar mellan korsningen (Hultavägen, Bergsvägarna och Lundborgsvägarna) och Gamla Varbergsvägen. Vi tror att vägen har maxbredd i förhållande till befintlig tomtmark samt att föreningen historiskt prioriterat möjlighet för mötande trafik.

10 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat


[1] Vägföreningens uppgift är att hålla vatten borta från vägarna. Därför ska adekvata diken finnas. I de fall fastighetsägare väljer att fylla igen befintliga diken skall adekvat dränering skapas via kulvert eller dräneringsrör. Det är sedan fastighetsägarens uppgift att rensa nedlagd dränering/kulvert/dagvattensrör.

[2] Det finns ett antal befintliga kulvertar och rörsystem i området. Dessa är enligt förrättning inte vägförenings ansvar. Det är t.o.m. så att om styrelsemedlemmar använder medel till att lösa t.ex. vattenrelaterade problem så kan vi bli personligen återbetalningsskyldiga skulle en medlem väcka talan. Endast då vägarna är påverkade kan och ska vi ta hand om vattenavrinning.

I förrättning framgår det hur som helst att bildandet av en vattenförening rekommenderas. Till dess så sker är det i viss mån upp till varje fastighetsägare att själva eller gemensamt hålla befintliga kulvertsystem i funktionellt skick. Det finns ett moment 22 vad gäller äganderätt och ansvarsfråga då inga papper angående dagvattensystem finns sparade sedan Löftadalens kommun uppgick i Kungsbacka kommun. Att flera fastighetsägare privat har investerat i stenkistor (vilket rekommenderades av kommun för ett antal år sedan) gör inte saken mer självklar.