Styrelsemöte

Hulta samfällighet
Dagordning 180904

Formalia

– Mötets öppnande
Fredrik Fransson ersätter Frida Karlsson som sekreterare.
Vice ordförande Sofia Tunerstedt ersätter Karl Stintzing

– Godkännande av kallelse och dagordning
Styrelsen godkänner

– Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
Marcus Wennergren

– Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll
Föregående protokoll gick igenom.

Pågående frågor

-Arvoden
Diskussion lutar mot att sänka arvoden, vill gärna att arvoden ska stämma med bidraget som kommer från kommunen. Ska även arbetsgivaravgiften också räknas in så blir beloppet litet. Motion kommer till årsmötet från arbetsgruppen.

– Hemsida
Styrelsen bjuder in Morgan till höstmötet för att berätta lite om hemsidan.
Email adresser till de olika funktionerna i styrelsen har tagits fram. Detta för att historiken ska finnas kvar när personer i styrelsen byts ut. Dessa email adresser vidarebefordras till respektive persons privata email-adress

– Belysning
Motion måste lämnas in gällande ändring av stadgarna för att kunna ta ställning till belysning.

– Vatten
Dikning görs på prioriterade områden i samband med asfaltering.

Vägfrågor

Vägansvariga väntar på offert från Sandahls. Asfaltering utförs under hösten. Diskussion kring deposition vid nybyggnation. Ska vi ändra texten från att kräva deposition till att fastighetsägaren blir skyldig att ersätta skador på vägen. Frågan tas upp på höstmötet.

Ekonomiska frågor

– Kassör rapporterar
Styrelsen har betalt ut arvoden.
Föreningen har 530tkr på bank. Räkna om budgeten är svårt då vi inte får bidragen från kommunen samt snöröjning inte kommer infalla korrekt.

Övrigt

Höstmötet blir på IP 16:e oktober klockan 19.00 – 20.30. Inbjudan skickas ut per post.
Björken på mossvägen som stå nära belysning stolpen får fastighetsägare ta hand om.

– Utvärdering Hultadagen
Kom en del medlemmar, det blev kubbtävling, grillning och massa trevliga samtal

– Åsa Vägförening Medlemmar eller inte?
Styrelsen ser ingen vinning i att gå med i den stora vägföreningen